PRAWO PRACY

Oferowane przez Kancelarię czynności obejmują:

  • kompleksowe przygotowanie wszelkich dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowne oświadczenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
  • doradztwo pracodawcom w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności obejmujące nawiązanie i treść stosunku pracy, rozwiązywanie stosunków pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, zwolnienia grupowe, czas pracy, pracę w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej, odpowiedzialność pracownika, zakaz konkurencji, urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, uprawnienia związane z rodzicielstwem, dane osobowe pracowników,
  • prowadzenie czynności zmierzających do polubownego zakończenia sporów z zakresu prawa pracy,
  • reprezentację zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy w sprawach dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy, wypowiedzenia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), odszkodowania za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę; odpowiedzialności pracowników, zakazu konkurencji; wypadków przy pracy.

 

Mężczyzna z używający lupy do czytania


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej